Warunki uczestnictwa

Start . Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA
w Imprezach Turystycznych BT „KARKONOSZE”

I. Postanowienia ogólne

 1. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane w oparciu o art. 385 par. 1 KC „Warunki uczestnictwa w imprezach Turystycznych” stanowią one integralną część ze zgłoszeniem – umową.
 2. PHU Biuro Turystyczne Karkonosze z siedzibą w Karpaczu, przy ol. Konstytucji 3 Maja 47a , oświadcza iż jest Organizatorem Turystyki w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr zaśw. 503/14/2012
 3. PHU Biuro Turystyczne Karkonosze w Karpaczu oświadcza, że jako organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczną dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną numer M 228778 udzieloną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ol. Jasna 14/16a.

II. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy – zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej zorganizowanej przez BT KARKONOSZE następuje po zapoznaniu się uczestnika z ramowym programem wycieczki, ogólnymi warunkami uczestnictwa, podaniu danych niezbędnych do ubezpieczenia podczas wycieczki oraz po wpłaceniu całości należności lub zaliczki w wysokości określonej dla danej imprezy.
 2. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca oraz inne osoby wpisane przez osobę zgłaszającą.
 3. Osoba fizyczna, przedsiębiorca dokonujący zakupu w celach nie związanych z prowadzoną działalnością podlega takim samym prawom i obowiązkom jak każdy inny konsument dokonujący zakupu wycieczki.
 4. Dane osobowe, zawarte w Umowie podlegają ochronie przez Biuro i zgodnie z prawem BT Karkonosze zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko w sprawach koniecznych dla realizacji imprezy na co uczestnik wyraża zgodę.

III. Warunki płatności

 1. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości ceny imprezy nie później niż 1 dzień przed terminem jej rozpoczęcia.
 2. Nie dokonanie pełnej wpłaty o której mowa w pkt. 1. stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie BT KARKONOSZE
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione wycieczki: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, gotówka lub karta w siedzibie biura w Karpaczu.

IV. Zmiany w wykonaniu usług turystycznych i cen

 1. BT KARKONOSZE zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego nie zależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zamieszki, strajki itp.). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty.
 2. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników BT KARKONOSZE zastrzega sobie prawo odwołania imprezy oraz gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat
 3. O wszelkich zmianach Umowy a w szczególności: terminu, programu imprezy, godziny wyjazdu BT KARKONOSZE ma obowiązek poinformować uczestników niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.

V. Rezygnacje uczestnika, reklamacje

 1. Uczestnik, może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając oświadczenie pisemne. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura. Jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż do 1 dnia przed rozpoczęciem imprezy turystycznej do godz. 13.00, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.
 2. Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprezy przez uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie BT KARKONOSZE, w tym z powodu: odmowy wydania paszportu lub wizy, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, niedotrzymanie określonych w Umowie terminów płatności, nieprzybycia na miejsce zbiórki, choroby i innych przypadków losowych, uniemożliwienia przekroczenia granicy poprzez służby graniczne itp.
 3. W przypadku niewykorzystania przez uczestnika wszystkich świadczeń objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi to podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
 4. BT KARKONOSZE zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. BT KARKONOSZE nie będzie dokonywał zwrotu świadczeń, które nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 6. Osoba fizyczna, przedsiębiorca dokonujący zakupu nie związanego z prowadzona działalnością, podlega takim samym warunkom rezygnacji/reklamacji jak każdy konsument zawierający umowę.

VI Ubezpieczenie imprezy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi BT KARKONOSZE zawierać będzie dla wszystkich uczestników ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas imprezy w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ol. Jasna 14/16a.
 2. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w przypadku choroby lub zdarzenia losowego.
 3. Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregolowanych powyższymi Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w razie braku porozumienia strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi.